Regulamin

Część I – REGULAMIN SPRZEDAŻY

REGULAMIN sprzedaży dokonywanej przez firmę: ZA SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gostyńska 7, 51-222 Wrocław, KRS: 0000853730, NIP: 8952220279, REGON: 386713710

za pośrednictwem strony internetowej https://zabezpiecz-auto.pl

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej https://zabezpiecz-auto.pl na rzecz Użytkowników towarów i usług na stronie internetowej zabezpiecz-auto.pl.

§ 2. Definicje

 1. Sprzedawca/ zabezpiecz-auto – Firma ZA SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gostyńska 7, 51-222 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000853730, NIP: 8952220279, REGON: 386713710.
 2. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem strony internetowej https://zabezpiecz-auto.pl w szczególności podmiot posiadający osobowość prawną, zarówno osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i wszystkie rodzaje spółek przewidziane w kodeksie handlowym oraz osoby fizyczne zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Produkt – zarówno usługa jak i towar oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę:
  1. urządzenia zabezpiecz-auto przeznaczone do zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą,
  2. usługa montażu urządzenia w pojeździe.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 3. Główne cechy produktu

 1. Za pośrednictwem strony https://zabezpiecz-auto.pl Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane na przedmiotowej stronie za cenę wskazaną przy nich.
 2. Ofertę stanowi produkt wraz z jego opisem i ceną do niego przypisaną.
 3. Wersja Standard ma następujące numery homologacji: E20*10R05/01*004429*00, E20*97R01/08*004015*00
 4. Wersja Premium: ma następujące numery homologacji: E20*10R05/01*004428*00, E20*97R01/08*004014*00

§ 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika – Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Przy czym Sprzedawca oświadcza, iż sprzedawany produkt ma numery homologacji nadane producentowi, a wskazane w § 3 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 5. Wyłączenia odpowiedzialności Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w sprzedaży spowodowane siłą wyższą, klęskami żywiołowymi, epidemią.
 2. Przeglądanie asortymentu Towarów i Usług nie wymaga zakładania Konta.
 3. Na zasadzie przepisu artykułu 557 § 1 k.c. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Użytkownik wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Sprzedawca nie jest producentem oferowanych przez siebie produktów. Sprzedawca przekazuje Użytkownikom informacje o produktach, ich właściwościach, cechach, a także celu, do którego produkty służą wyłącznie otrzymane od producenta.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pojazdu Użytkownika, gdy nie jest ona wynikiem wady sprzedanego towaru.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak powiadomień (SMS lub połączenie telefoniczne) w przypadku braku dostępności sygnału GSM.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności gdy montaż systemu CanLock będzie niemożliwy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności gdy montaż systemu CanLock będzie niemożliwy z powodu braku spełnienia wymagań technicznych przez pojazd Użytkownika.
 9. Sprzedawca zastrzega, że dostępność funkcji sytemu CanLock jest zależna od marki i modelu pojazdu.

§ 6. Kontakt

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Gostyńska 7, 51-222 Wrocław.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected].
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 732 080 889.

§ 7. Wymagania techniczne

Aby dokonać zamówienia telefonicznego lub e-mail poprzez https://zabezpiecz-auto.pl, w tym przeglądania produktów oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
 2. Dostęp do poczty elektronicznej;
 3. Zalecana minimalna rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;
 4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

§ 8. Warunki sprzedaży

 1. Aby dokonać zakupu u Sprzedawcy, należy skontaktować się telefonicznie lub poprzez e-mail lub skierować zapytanie za pośrednictwem dostępnych formularzy w serwisie www.zabezpiecz-auto.pl
 2. Sprzedawca zastrzega, że montaż sytemu CANLOCK zależny jest od cech pojazdu (marka, model, rok produkcji, rodzaj paliwa i skrzyni biegów). W przypadku braku możliwości technicznych, montaż zabezpieczenia nie będzie możliwy.
 3. Potwierdzenie zawarcia umowy jest faktura VAT oraz certyfikat.

§ 9. Cena

 1. Cena przy produkcie jest podawana w polskich złotych i stanowi kwotę brutto. W cenę został wliczony podatek od towarów i usług (VAT).

§ 10. Sposoby zapłaty za produkt

 1. Użytkownik może skorzystać z następujących płatności:
  1. poprzez serwis Przelewy24;
  2. przelewem zwykłym
 2. Użytkownik dokonujący zakupu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 3. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 4. Użytkownik jest uprawniony do wycofania akceptacji, w drodze pisemnego oświadczenia woli przesłanego na adres: zabezpiecz-auto ul. Gostyńska 7, 51-222 Wrocław. lub elektronicznego przesłanego na adres [email protected]. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Użytkownika o wycofaniu akceptacji zabezpiecz-auto traci prawo do wystawiania i przesyłania Użytkownikowi faktur w formie elektronicznej.

§ 11. Sposoby realizacji usług

 1. W ciągu 14 dni roboczych od zamówienia usługi Sprzedawca skontaktuje się drogą telefoniczną w celu umówienia terminu i miejsca montażu usługi. Jeśli kontakt telefoniczny będzie nieskuteczny Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową o dalszej procedurze.
 2. Dostawy oraz montaże produktów zamawianych od zabezpiecz-auto realizowane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Zakupione produkty są dostarczane oraz montowane zgodnie z wolą Użytkownika we wskazanym przez Użytkownika miejscu lub autoryzowanych serwisach przez zabezpiecz-auto.
 4. Instrukcję obsługi korzystania z Produktu są udzielane za pośrednictwem wiadomości e-mail po zapłaceniu całej kwoty za usługę.

§ 12. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik – Konsument, który zawarł umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia montażu usługi. Oświadczenie należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Regulaminie, lub na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected].
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znaleźć można na stronie https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php, wskazany wzór ma jedynie charakter przykładowy i jego wykorzystanie nie jest obligatoryjnym warunkiem skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 5.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 6. Koszty demontażu towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Użytkownik i zostały one określone w ust.5.

§ 13. Reklamacja

 1. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej, numer telefonu jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia lub innym wybranym przez konsumenta sposobie komunikacji.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Sprzedawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

§ 14. Rozwiązywanie sporów

 1. Sprzedawca informuje, iż Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z:
  1. Pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów (ich lista dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.
  2. Mediacji pozasądowej – gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości.
  3. Pomocy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Federację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, opłata wg taryfy operatora) oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail [email protected].
  4. Platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
 2. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane, gdy Użytkownik nie jest Konsumentem, pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sprzedawca może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn związanych ze zmianą prawa powszechnie obowiązującego.

Zadbaj o bezpieczeństwo Swojego samochodu

Wypełnij ten formularz, a my sprawdzimy czy obsługujemy Twoje auto.

Odezwiemy się do Ciebie!

Zadbaj o bezpieczeństwo Swojego samochodu

Wypełnij ten formularz, a my sprawdzimy czy obsługujemy Twoje auto.

Odezwiemy się do Ciebie!

Twój telefon będzie użyty tylko w celu rozmowy na temat zabezpieczenia samochodu.